Công Văn 1064/TTg-KTN 2016 đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, Long An

Công Văn 1064/TTg-KTN 2016 đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, Long An

Công văn 1064/TTg-KTN 2016 đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, Long An được cập nhật trích dẫn chi tiết dưới đây. Các cơ quan tổ chức có trách nhiêm thi hành nghiêm túc.

Thông Tin

Tên FileCông Văn 1064/TTg-KTN 2016 đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, Long An
Danh Mục
Cập NhậtTháng Mười Hai 30, 2019
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 1064/TTg-KTN
V/v:Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016
 
 
Kính gửi:
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
 
 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4346/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 6 năm 2016 về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên với nội dung như sau:
– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Long Hậu.
– Quy mô diện tích quy hoạch: 123,98 ha.
– Địa điểm Dự án: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
– Thời hạn thực hiện Dự án: 50 năm.
– Tiến độ thực hiện:
+ Giai đoạn 1: quy mô 40 ha, từ quý III/2016 – quý I/2017;
+ Giai đoạn 2: quy mô 40 ha, từ quý II/2017 – quý I/2018;
+ Giai đoạn 3: quy mô 43,9825 ha, từ quý II/2018 đến quý I/2019.
– Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: 1.091,37 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu 491,37 tỷ đồng, vốn huy động từ tổ chức tín dụng và đối tác 600 tỷ đồng).
– Ưu đãi đầu tư: theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; thực hiện việc chuyển đổi đất lúa và lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Long Hậu thực hiện dự án đầu tư; đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó chú trọng đến việc giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất và vấn đề nhà ở cho người lao động; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg CP;
– Các Bộ: TN&MT, XD, NN&PTNT, CT, GTVT;
– BQL KKT tỉnh Long An;
– Công ty CP Long Hậu;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH;
– Lưu: VT, KTN (3) Khanh.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

Công văn 1064/TTg-KTN 2016 đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, Long An thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở văn bản pháp luật sau.

Download Công Văn 1064/TTg-KTN 2016 đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, Long An

Comments

Login to comment