Công văn 4951/BCT-TTTN 2016 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 4951/BCT-TTTN 2016 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 4951/BCT-TTTN 2016 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm thì đừng ngần ngại hãy theo dõi bài viết ngay bây giờ nhé!

Thông Tin

Tên FileCông văn 4951/BCT-TTTN 2016
Danh Mục
Size0,87
Cập NhậtTháng Một 2, 2020
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
Số: 4951/BCT-TTTN
V/v:Điều hành kinh doanh xăng dầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2016
 
 
Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
 
 
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);
Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;
Căn cứ công văn số 17444/BTC-QLG ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở;
Căn cứ Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;
Căn cứ Thông báo số 76/TB-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;
Căn cứ công văn số 4536/BTC-QLG ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở;
Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 03 tháng 6 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC;
Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:
Mặt hàng
Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày1 20/5/2016 (đồng/lít,kg)
Giá cơ sở kỳ công b2(đồng/lít,kg)
Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở k trước liền kề(đồng/lít,kg)
Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền k (%)
(1)
(2)
(3)=(2)-(1)
(4)=[(3):(1)]x100
1. Xăng RON 92
16.468
17.148
+680
+4,13
2. Xăng E5
15.987
16.655
+668
+4,18
3. Dầu điêzen 0.05 S
12.146
12.754
+608
+5,00
4. Dầu hỏa
10.676
11.364
+688
+6,44
5. Dầu Madút 180CST 3.5S
8.473
8.714
+241
+2,84
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:
1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
1.1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:
– Xăng khoáng: 639 đồng/lít;
– Xăng E5: 672 đồng/lít;
– Dầu điêzen: 846 đồng/lít;
– Dầu hỏa: 1.067 đồng/lít;
– Dầu madút: 323 đồng/kg.
2. Giá bán xăng dầu
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:
– Xăng RON 92: không cao hơn 16.509 đồng/lít;
– Xăng E5: không cao hơn 15.983 đồng/lít;
– Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 11.908 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 10.297 đồng/lít;
– Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 8.391 đồng/kg
3. Thời gian thực hiện
– Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2016.
– Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2016.
– Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.
Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương – Tài chính để giám sát theo quy định./.
 
 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
– Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
– Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
– Cục Quản lý thị trường (BCT);
– Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
– Lưu: VT, TTTN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Lộc An
 
Giá thành phm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(20/5/2016 – 03/6/2016)
TT
Ngày
X92
Dầu hỏa
Do0,05
FO 3,5S
VCB mua CK
VCB bán
1
20/5/16
57.870
57.320
56.750
230.330
22,270
22,345
2
21/5/16
 
 
 
 
 
 
3
22/5/16
 
 
 
 
 
 
4
23/5/16
57.360
57.080
56.490
229.080
22,275
22,345
5
24/5/16
58.660
56.890
56.080
224.680
22,275
22,365
6
25/5/16
59.220
58.930
58.020
229.880
22,275
22,370
7
26/5/16
59.020
58.780
57.960
231.640
22,275
22,410
8
27/5/16
57.620
57.850
56.930
226.800
22,275
22,420
9
28/5/16
 
 
 
 
 
 
10
29/5/16
 
 
 
 
 
 
11
30/5/16
58.120
58.030
57.350
229.300
22,340
22,450
12
31/5/16
57.960
58.360
57.920
233.870
22,340
22,435
13
1/6/16
57.120
57.770
57.340
226.840
22,340
22,480
14
2/6/16
58.180
58.390
58.150
230.980
22,340
22,475
15
3/6/16
58.090
58.500
58.460
233.670
22,340
22,450
 
Bquân
58.111
57.991
57.405
229.734
22,304
22,413

Công văn 4951/BCT-TTTN 2016 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng gocbao.com để theo dõi những bài viết hấp dẫn hơn nữa nhé các bạn!

Download Công văn 4951/BCT-TTTN 2016 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Comments

Login to comment