Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 2018 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 2018 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 2018 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng chúng tôi để theo dõi những thông tin hữu ích nhất nhé các bạn. Đừng bỏ lỡ nhé!

Thông Tin

Tên FileNghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 2018
Danh Mục
Size0,32
Cập NhậtTháng Một 2, 2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
——–

Số: 581/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

——————

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 339/TTr-CP ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia; Báo cáo thẩm tra số 1206/BC-UBTCNS14 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bổ sung 197 tỷ đồng (Một trăm chín mươi bảy tỷ đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 03 mặt hàng hạt giống cây trồng đưa vào dự trữ quốc gia, gồm: 2.223 tấn hạt giống lúa, 550 tấn hạt giống ngô và 103 tấn hạt giống rau đã xuất cấp hỗ trợ nhân dân năm 2017.

Điều 2.

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 2018 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng gocbao.com để theo dõi những bài viết hấp dẫn hơn nữa nhé!

Download Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 2018 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Comments

Login to comment