Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay bây giờ nhé!

Thông Tin

Tên FileQuyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN
Danh Mục
Size0,38
Cập NhậtTháng Một 1, 2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
————-

Số: 1117/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY CÀ PHÊ EA BÁ THUỘC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

——————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định chuyển các công ty nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại: Tờ trình số 242/TCT-TCCB/TT ngày 05/4/2010 về việc đề nghị phê duyệt Đề án và quyết định chuyển đổi Công ty Cà phê Ea Bá thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu; văn bản số 266/TCT-HĐQT ngày 12/4/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Cà phê Ea Bá và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Chuyển Công ty Cà phê Ea Bá (có trụ sở chính xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; số tài khoản 59010000002317 tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phú Yên) – công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Bá.

– Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Bá.

– Tên giao dịch: Công ty Cà phê Ea Bá.

– Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Ea Bá Coffee Company Limited.

– Tên viết tắt: Vinacafe EaBá.  

– Vốn điều lệ (theo xác nhận của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi của Công ty) là: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng chẵn). Phần chênh lệch giữa vốn điều lệ với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm bổ sung đủ bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định hiện hành:

– Địa chỉ trụ sở chính: xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Bá do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Trồng trọt, chăn nuôi; dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi; kinh doanh xăng dầu; sản xuất kinh doanh phân bón vi sinh.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Địa chỉ: số 211-213-213A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Bá theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty Cà phê Ea Bá chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định.

Điều 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Bá có trách nhiệm:

Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Cà phê Ea Bá.

Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Bá có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Công ty Cà phê Ea Bá và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Bá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
– Như điều 7;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Kế hoạch và Đầu tư;
– UBND tỉnh Phú Yên; 
– Lưu: VT, ĐMDN (2b).  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Diệp Kỉnh Tần

Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé!

Download Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Comments

Login to comment